Metingen

Metingen leveren belangrijke informatie voor het waterbeheer. Met behulp van metingen kan het Watermanagementcentrum Nederland bijvoorbeeld nagaan hoe goed de verwachtingen zijn. Daarnaast worden de metingen onder andere gebruikt voor het peilbeheer.

 

De metingen worden ingewonnen door het Landelijk Meetnet Water (LMW). 

 

Het LMW is een verzameling van systemen die verantwoordelijk zijn voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Op meer dan 400 meetpunten wordt data ingewonnen en op de systemen in het rekencentrum van Rijkswaterstaat verwerkt en opgeslagen. Het LMW is een RMI system (Rijkswaterstaat Meetnet Infrastructuur) waar alle sensor metingen volgens vaste procedures worden omgezet naar grootheden (bijvoorbeeld waterstand, golfhoogte, etc.). De gegevens worden vervolgens geleverd aan onze gebruikers.

 

Er worden hydrologische en meteorologische gegevens gemeten. De meteogegevens worden verzameld in nauwe samenwerking met het KNMI. Tegelijkertijd vindt een uitwisseling van informatie met het KNMI plaats.

 

Tevens werkt het Watermanagementcentrum Nederland samen met buitenlandse partners voor het ontsluiten van buitenlandse meetgegevens.

Toon kaart in nieuw venster