Hydro Meteo Centra

Droogtedossier

Online Droogtemonitor

De droogtemonitor verschijnt niet meer als pdf-document, maar gaat verder als online variant. Ga naar de online droogtemonitor voor een actueel beeld van de droogtesituatie in Nederland. 

 


 

Waterbeschikbaarheid

Ook in Nederland kan een watertekortsituatie voorkomen. Dit kan zorgen voor verschillende problemen voor gebruiksfuncties. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterbeschikbaarheid daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig maatregelen en verzorgen berichtgeving. Voor meer informatie over de crisisorganisatie, zie de website van de Helpdesk Water.

 

Actuele informatie waterbeschikbaarheid

Tijdens een lange periode met weinig neerslag, kan de waterbeschikbaarheid in Nederland afnemen. Zo kan de waterstand op de grote rivieren Rijn en Maas lager zijn dan normaal, wat beperkingen kan geven voor de scheepvaart en het inlaten van oppervlaktewater naar verschillende gebieden. Op hoger gelegen delen van Nederland kunnen grondwaterstanden wegzakken en watergangen droogvallen.

 

In de online droogtemonitor worden de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen voor watertekort of droogte beschreven. De informatie is afkomstig van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin. Deze partijen komen tijdens dreigende crisissituaties bijeen in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte (LDWD).

 

Waterverdeling bij watertekorten

Een watertekort kan tot problemen leiden. We hebben voldoende water nodig voor bijvoorbeeld drinkwaterbereiding, landbouw, natuur, scheepvaart, industrie en recreatie. Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende water krijgt in tijden van droogte, moet er efficiënt worden omgegaan met het beschikbare water en wordt zo nodig de verdringingsreeks toegepast.