Documentatie - WTZ-viewer

Met de WTZ-viewer kunnen tijdreeksen uit de WTZ database worden opgevraagd in grafisch of tekst formaat.

Start- en einddatum/tijd

Om te beginnen kan de gewenste periode worden opgegeven waarvoor default een periode rond de huidige tijd wordt ingevuld.
Klik op het invoerveld voor de start- of einddatum/tijd om het veld aan te passen via toetsenbord of via klikken in de kalender-popup.

Tijdreeksen

Vervolgens kunnen 1 of meerdere WTZ tijdreeksen worden gespecificeerd.
Een WTZ tijdreeks wordt gekenmerkt door [database], [locatie], [soort], [bron], [fase] en [kanaal].
Via drop-down lijsten kunnen deze kenmerken worden geselecteerd. Iedere drop-down lijst bevat alle mogelijke keuzes, maar niet alle combinaties van keuzes zijn beschikbaar. Via het gebruik van de "slotjes" is te verkennen wat er voor die locatie, sort, bron en/of fase actueel beschikbaar is in de gekozen database (actueel = in de maand van de startdatum/tijd).

WTZ coderingen

De WTZ coderingen zijn cryptisch. De kolom-koppen m.b.t WTZ-kenmerk zijn daarom voorzien van een "?" waarmee meer informatie over dat kenmerk op te vragen is.

Tijdreeks-parameters

Hieronder een beschrijving van de kolommen waarmee tijdreeksen opgegeven kunnen worden.

Database [dataal] is de algemene database, de overige zijn "particuliere" databases.
Algemeen of particulier hangt samen met [bron]. Bijvoorbeeld metingen staan in de algemene database in bron "S".
Locatie WTZ locatienaam.
Soort WTZ soort. Het aantal "kanalen" is afhankelijk van [soort]. Als het slotje op [soort] dicht is gezet dan wordt de kanaal-keuzelijst hierop aangepast.
Bron WTZ bron.
Fase WTZ fase. Veel gebruikt: 1=meting, 4=astro, 5=hindcast, 6=forecast.
Kanaal WTZ kanaal. Het aantal "kanalen" is afhankelijk van [soort]. Als het slotje op [soort] dicht is gezet dan wordt de kanaal-keuzelijst hierop aangepast.
Lijnkleur De lijnkleur in de grafiek.
Lijntype Het lijntype in de grafiek.
Tijdreeks label De naam van de tijdreeks in de grafiek of datatabel. Als je dit veld leeg laat, dan wordt het label gevuld met [database].[soort]_[bron]_[fase].[kanaal]
Als dit veld leeg is en er een "rekenregel" is ingevuld (niet alleen de eigen ID), dan wordt het label gevuld met het ID.
ID Tijdreeks ID, kan worden gebruikt in rekenregels. Iedere tijdreeks moet een uniek ID hebben.
Rekenregel Default $[ID] = de huidige gedefinieerde reeks. Zie de volgende paragraaf voor een uitgebreide omschrijving.
[+] Voeg een tijdreeks toe na deze reeks.
[-] Verwijder deze tijdreeks.

Rekenregels

In het veld "Rekenregel" kan een formule worden opgenomen. Iedere tijdstap van de resulterende tijdreeks zal volgens die formule worden berekend. Als 1 van de elementen van de invoerreeksen op een tijdstap dummy is, dan zal ook het resultaat een dummy zijn.

Een formule kan worden opgesteld als een valide PHP berekening. Dat betekent dat ook alle PHP functies kunnen worden gebruikt, zoals sin, cos, round, deg2rad. Zie ook PHP Math Functions.
Het gebruik van een tijdreeks-waarde wordt opgegeven als $[ID], waarbij [ID] een bestaande letter is uit de kolom ID.

Default wordt het rekenregel-veld gevuld met $[ID], met [ID] de eigen ID, zodat het resultaat de "eigen" tijdreeks zal zijn.
Door het rekenregel-veld leeg te maken zal die reeks niet in de uitvoer komen maar kan zijn ID wel worden gebruikt in andere rekenregels.

Voorbeelden van rekenregels, met in reeks $a de soort SG, kanaal 1, en in reeks $b de soort SG, kanaal 2:

Opmerking: $[ID] refereert altijd aan de initieel gelezen tijdreeks, nooit aan de afgeleide reeks. Procedureel worden eerst alle opgegeven tijdreeksen gelezen, pas daarna worden de bewerkingen van de rekenregels uitgevoerd.

Het is helaas niet mogelijk om in PHP de formules te evalueren m.b.t. correctheid. Als een formule leidt tot een fatale fout dat stopt PHP abrupt en kan er geen melding over gegeven worden.
Als "Toon grafiek" of "Toon data" niets laat zien dan is er zeer waarschijnlijk een fatale fout opgetreden in een van de rekenregels.