Hydro Meteo Centrum van Rijkswaterstaat

 

Hydro Meteo Centrum

Het Hydro Meteo Centrum zet zich in voor een vlotte en veilige vaart 

 

Vrijwel alle scheepvaart op de Noordzee en langs de Nederlandse kust heeft belang bij actuele hydrologische informatie (stroming, waterstand en golven) en meteorologische informatie (windrichting en kracht). De informatie is van belang voor:

 • de scheepvaart van en naar de havens in Nederland, België (Antwerpen) en Duitsland (Emden)
 • de havens van Terneuzen, Vlissingen, Rotterdam, Amsterdam (IJmuiden), Delfzijl en de Eemshaven

 

De voornaamste klanten van het Hydro Meteo Centrum (HMC) zijn de havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl, loodsdiensten, Rijkswaterstaat en de waterschappen. Maar ook baggermaatschappijen, ingenieursbureaus, energiebedrijven (windmolens op zee), aannemers en burgers zijn klanten van het HMC.

 

Het HMC, is onderdeel van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en opereert 24/7 vanuit locaties in Rijswijk en Middelburg.

 

Het HMC biedt informatie in de vorm van overzichten en verwachtingen. Meteorologische gegevens komen van het KNMI en uit het eigen landelijk meetnet van Rijkswaterstaat. Ze voeden een uitgebreid instrumentarium van rekenmodellen. De informatie dekt de gehele Noordzee, de Waddenzee, de Eems-Dollard, het Noordelijk Deltabekken en de Zeeuwse Wateren.

 

Vier maal per etmaal worden verwachtingen van waterstanden, golven en stroomsnelheid gemaakt. In geval van storm of calamiteiten kan zelfs om de drie uur een bijstelling plaats vinden van deze verwachtingen. Bij het HMC komt alle informatie tijdens storm, calamiteiten en incidenten samen; dit beslaat het gehele Nederlands Continentaal Plat (NCP) en de overzeese gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor Rijkswaterstaat Zee en Delta.

 

Stormverwachtingen

 

Bij verwachte stormvloeden waarschuwt het HMC de beheerders van keringen, die bijdragen aan de bescherming van West-Nederland tegen extreem hoog water op zee. De verwachtingen van water- en golfhoogten gelden namelijk als randvoorwaarden voor het sluitproces voor de Maeslantkering, de Hartelkering, de Hollandsche IJsselkering en de Oosterscheldekering. De Maeslant-, de Hartel-, en de Hollandsche IJsselkering worden ook wel samen de Europoortkering genoemd.

 

 

Op de kaart hiernaast worden verwachtingen getoond van verschillende locaties langs de  Nederlandse kust. Dit is de RWS Eindverwachting. Als het water bij Vlissingen, Oosterscheldekering, Hoek van Holland, Den Helder, Harlingen of Delfzijl een zogeheten grenspeil overschrijdt, is er officieel sprake van stormvloeden. Het HMC maakt onderscheid tussen grenspeilen waarbij ze bij verwachte overschrijding ervan, in actie moeten komen. De grenspeilen zijn als volgt ingedeeld:

 • informatiepeil
 • voorwaarschuwingspeil
 • waarschuwingspeil
 • alarmeringspeil en
 • landelijk alarmpeil 

Wanneer er verwacht wordt dat het water ten minste het waarschuwingspeil gaat overschrijden, wordt er overgegaan tot waarschuwen en informeren.

Toon kaart in nieuw venster

 

Protide-Tijpoorten

 

Het Hydro Meteo Centrum berekent voor de diepstekende schepen een zogeheten tijpoort (de tijdsspanne waarin het schip zich in de vaargeul mag bevinden). Voor diepstekende zeeschepen van en naar de havens van Euro-Maasgeul (Haven van Rotterdam), IJgeul (Haven van Amsterdam), Eemsgeul (Eemshaven, Groningen Seaports) en Eemsgeul (Emder Hafen, Duitsland), worden dergelijke tijpoortadviezen opgesteld. 

 

Via een rekenmethodiek die gebaseerd is op de actuele HMC-verwachtingen en scheepsgegevens, zoals diepgang en stabiliteitskenmerken, maakt het HMC golf-, deinings- en stroomverwachtingen. Deze worden gebruikt voor het toelatingsbeleid van diepstekende schepen naar de genoemde havens. Ook schepen die geul- en getijgebonden zijn krijgen van het HMC een tijpoortadvies. Hiermee kunnen ze vlot en veilig de ligplaats van bestemming bereiken en veilig de haven uitvaren.

 

Peilbeheer

 

Het waterpeil van de Nederlandse wateren wordt geregeld via kunstwerken, zoals stuwen, sluizen en gemalen. Om deze goed te kunnen bedienen hebben beheerders informatie nodig over actuele waterstanden, klepstanden en het in werking zijn van gemalen.

De dagelijkse verwachtingen zijn belangrijke resultaten van het HMC-systeem, maar niet de enige. Het systeem voorziet ook in diverse andere functies. Voor het integraal peilbeheer van de Zeeuwse meren bepaalt het systeem de benodigde inzet van de spuisluizen. Op basis van scenarioberekeningen stuurt het HMC de regelsystemen op diverse objecten aan.

 

Volkerak-Zoommeer

Grevelingenmeer

Veerse Meer

Overige taken Hydro Meteo Centrum

 

Verder houdt het HMC zich bezig met ondersteunende taken:

 

 • informatievoorziening bij incidenten en bergingen;
 • ondersteuning kustsuppleties;
 • aanvullende informatie MWTL-metingen;
 • peilbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen;
 • optimalisatie spuibeheer;
 • verwerking lodingsgegevens;
 • vaarplanning;
 • verspreiding milieu gevaarlijke stoffen;
 • opsporing drenkelingen en losgeslagen en overboord geslagen lading;
 • van het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) Safe Sea Net en;
 • Clean Sea Net meldingen/incidenten/olie lozingen analyseren en doorgeven.

 

 

De diensten van het Hydro Meteo Centrum zijn primair gericht op de Rijksoverheid, maar zijn ook beschikbaar voor een breder publiek. De informatie van het HMC en de andere onderdelen van het WMCN zijn beschikbaar via de website. waterberichtgeving.rws.nl