Disclaimer

Disclaimer                                   

De redactie van waterberichtgeving.rws.nl betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website, bij het verifiëren van de daarop beschikbare informatie en doet al het nodige om de website te beveiligen tegen ongeautoriseerde plaatsing of wijziging van informatie door derden. Iedere aansprakelijkheid wordt echter uitgesloten voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. De redactie van waterberichtgeving.rws.nl aanvaardt voorts meer in het bijzonder geen aansprakelijkheid inzake het gebruik of de inhoud van informatie op internetpagina's waarnaar op deze website wordt verwezen.

 

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. Rijkswaterstaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens,
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of 
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website,één en ander behoudens voorzover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Rijkswaterstaat of diens leidinggevenden.

Responsible disclosure

Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen van Rijkswaterstaat, zoals rijkswaterstaat.nl? Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen. Dit heet 'responsible disclosure'. Rijkswaterstaat maakt hiervoor gebruik van de voorzieningen van Rijksoverheid.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina 'responsible disclosure' van rijksoverheid.nl.

 

Telefoon  +31 88 797 71 00 Email: hmc@rws.nl